Z historii

   Historia szkoły dla dzieci przewlekle chorych w Instytucie Reumatologicznym w Warszawie sięga 1963 roku. Wtedy to na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty  z dnia 23 maja, w instytucie zorganizowano  z dniem 1 września  Szkołę Podstawową Nr 22. Organizacja szkoły zmieniała się wraz ze zmianami zachodzącymi w polskiej oświacie na przestrzeni pięćdziesięciu lat.
  

 Dla dzieci chorujących na choroby reumatyczne bardzo duże znaczenie ma nauka szkolna i zdobycie wykształcenia umożliwiającego pracę zawodową.

Ograniczenia związane  z chorobą uniemożliwiają lub w znacznym stopniu ograniczają możliwość podejmowania i wykonywania pracy fizycznej. Praca umysłowa staje się wówczas najlepszym sposobem usamodzielnienia się.

Praca zawodowa zapobiega poczuciu wykluczenia i uzależnienia od instytucji pomocy społecznej.

Czas pobytu w szpitalu dla dzieci z chorobami reumatycznymi nie jest czasem wolnym od nauki. Dzieci przebywające w Klinice Reumatologii Wieku Rozwojowego w NIGRiR w Warszawie stają się w tym czasie uczniami szkoły szpitalnej, po zapisaniu ich przez rodziców.

 Uczniowie szkoły szpitalnej mają możliwość kontynuowania nauki zgodnie z programem nauczania szkół macierzystych. Informacje o materiale programowym ich szkół przekazują nauczycielom tutejszej szkoły rodzice i sami uczniowie.

Nauczyciele pracujący w szkole szpitalnej posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje w zakresie pedagogiki terapeutycznej.

Nauka odbywa się w atmosferze życzliwości, szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałania dla dobra dziecka. Nauczanie w szkole szpitalnej jest zindywidualizowane, uwzględnia aktualne potrzeby edukacyjne ucznia, pozwala wyrównać zaległości – zgodnie z możliwościami wysiłkowymi ucznia wynikającymi z sytuacji zdrowotnej.

Należy podkreślić, że uczniowie chętnie i w sposób efektywny korzystają z możliwości nauki w szkole szpitalnej.

Mali pacjenci przebywający w klinice mają poczucie, że nadal są uczniami, realizują program nauczania co pozwala im bardziej optymistycznie potrzeć w swoją przyszłość.

Czas spędzony w szpitalu nie musi oznaczać dla ucznia zaległości w szkole - uczestnictwo w zajęciach organizowanych chroni ucznia przed zaległościami w nauce. Opieką dydaktyczną i wychowawczą obejmowane jest każde przebywające w klinice dziecko w wieku szkolnym, niezależnie od planowanej długości pobytu na oddziale.

Szkoła w szpitalu oprócz zadań związanych z dydaktyką i wychowaniem pełni  funkcję terapeutyczną. Łagodzi stres związany z hospitalizacją stwarza okazję do kontaktu z rówieśnikami, do zabawy, nauki i wypoczynku.