O szkole

   Nasi uczniowie to dzieci i młodzież, którzy z powodów zdrowotnych przyjmowani są do Kliniki Reumatologii Wieku Rozwojowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.
   Jesteśmy po to, aby wspierać proces leczenia zmniejszając negatywne skutki hospitalizacji.


Nauka odbywa się w oddziałach klasowych:

I – VIII  szkoła podstawowa,


Stawiamy na indywidualizację nauczania, dostosowujemy metody pracy do możliwości i potrzeb uczniów w tym zakresie. Umożliwiamy kontynuację programów nauczania szkół macierzystych naszych uczniów zapobiegając w ten sposób powstawaniu zaległości szkolnych wynikających z pobytu w szpitalu.

Uczeń po zakończeniu leczenia w Klinice może otrzymać zaświadczenie dokumentujące jego naukę w naszej szkole. Zaświadczenie to zawiera oceny otrzymane z poszczególnych przedmiotów oraz określa czas nauki w szkole szpitalnej. Oceny te powinny być brane pod uwagę przy całościowym ocenianiu osiągnięć edukacyjnych dziecka po jego powrocie do szkoły macierzystej. Mają funkcję terapeutyczną – wspomagają proces leczenia, zachęcają do nauki w specyficznym środowisku szpitalnym.

W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. Funkcjonują dwie grupy wychowawcze.

Nauka odbywa się w oddziałach klas łączonych 1-3 edukacja wczesnoszkolna, 4-6 i 7-8

Zajęcia pozalekcyjne to doskonała okazja do ciekawego spędzenia czasu wolnego podczas pobytu w szpitalu. Usprawniają manualnie, pozwalają odreagować stres wynikający z hospitalizacji, umożliwiają zawieranie przyjaźni, wspierają kiedy fakt choroby i pobytu w szpitalu staje się trudny do zniesienia.

Dzieci i młodzież mogą brać udział  w zajęciach z origami i plastycznych. Wychowawcy stwarzają sytuacje sprzyjające budowaniu dobrych relacji, ułatwiają pokonywanie trudności wynikających z choroby i idących za nią ograniczeń.

Szkoła organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy i uroczystości okolicznościowe.